GAB, Ypo, Gosei – Cabaret

Ypo, Lil Koni, Gosei – Στυλίστα